Tìm kiếm

BÀI 8 - Lời Đức Chúa Trời

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13

 

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Thi Thiên 119:9, 11

LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối
mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời
Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để
tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Thi Thiên 119:9, 11.

 

Khi chúng ta có Lời Đức Chúa Trời trong lòng, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng khỏi tội lỗi và chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi lãnh vực của cuộc đời chúng ta.

Như khi sứ đồ Phaolô từ giã các tín hữu tại Êphêsô, ông đã phó thác họ trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời và nhắc nhở họ rằng Lời Đức Chúa Trời “có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh” (Công vụ 20:32). Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thức ăn để trưởng thành đời sống thuộc linh, và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống đời đời với Đức Chúa Trời. Khi không ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời cách thường xuyên sẽ chắc chắn làm cho đời sống tâm linh chúng ta ngưng phát triển như việc suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng nguy hiểm đến sự sống còn của trẻ em vậy. Sứ đồ Phierơ khuyên chúng ta rằng “hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (IPhi-e-rơ 2:2).

Trong khi Bạn đã học thuộc lòng Thi Thiên 119:9, 11 hãy suy gẫm những cách mà Đức Chúa Trời có thể gây dựng đời sống của Bạn, và tìm xem những bằng chứng cụ thể mà Chúa đã thực hiện sự gây dựng đó như thể nào trong lòng Bạn.

 

KHAI TRIỂN Thi Thiên 119:9, 11.

Làm thế nào Bạn có thể sống cuộc sống trong sạch?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Điều gì sẽ gìn giữ Bạn khỏi tội lỗi?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI LÀM SAO CHO ĐƯỜNG LỐI MÌNH ĐƯỢC TRONG SẠCH?”

1. Hãy đọc IITi-mô-thê 3:16-17. Lời Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì trong đời sống của Bạn?                            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Kết quả cuối cùng mà Lời Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống Bạn là gì?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Hãy đọc Thi Thiên 1:1-3. Những mưu kế của ai Bạn cần phải tránh?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bạn cần phải có thái độ nào đối với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

Làm thế nào để Lời Đức Chúa Trời có thể ảnh hưởng trên cuộc đời Bạn?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“PHẢI CẨN THẬN THEO LỜI CHÚA”

3. Theo Giô-suê 1:8 dạy chúng ta phải làm gì để có thể sống theo Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Tác giả Thi-thiên đã cầu khẩn điều gì cùng Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 119:18?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Theo câu 93 của Thi Thiên 119 thì “giềng mối” của Đức Chúa Trời đã làm gì cho đời sống của tác giả?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“TÔI ĐÃ GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG TÔI, ”

6. Hãy đọc Thi Thiên 19:7-8 và điền vào phần sau đây:

 

Câu

Lời Đức Chúa Trời là gì?

Lời Chúa làm gì?

7

 

 

7

 

 

8

 

 

8

 

 

  

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:4. Hãy diễn đạt và viết ra theo ý tưởng của Bạn điều Chúa Giêxu đã nói về Lời Đức Chúa Trời.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Bạn đã áp dụng theo sự dạy dỗ của Cô-lô-se 3:16 thế nào?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Hãy đọc Phục-Truyền Đạo 6:6-7. Môise đã khuyên dân sự phải làm gì đối với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Phương cách cụ thể hay thực tiễn nào để Bạn có thể chia sẻ Lời Đức Chúa Trời cho người khác?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

“ĐỂ TÔI KHÔNG PHẠM TỘI CÙNG CHÚA.”

10. Theo Hê-bơ-rơ 4:12 thì Lời Đức Chúa Trời có thể thực hiện điều gì trong tấm lòng của Bạn?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11. Khi chúng ta ở trong Lời Đức Chúa Trời, Giăng 8:31-32 nhắc đến những kết quả nào chúng ta sẽ được?            

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Gia-cơ 1:22-24 mô tả người đọc Lời Đức Chúa Trời rồi lại quên những gì mà mình đã thấy được trong lời Chúa thì như thế nào?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13. Thánh Gia-cơ (1:25) khuyên chúng ta phải đáp ứng thế nào với Lời Đức Chúa Trời?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Thi Thiên 119:9, 11.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Thi Thiên 119:9, 11.

Chọn một trong những câu Kinh Thánh ghi nhớ Bạn đã học thuộc lòng là điều Bạn cần phải áp dụng trong tuần này. Viết ra lời cầu nguyện dựa trên nền tảng của Lời Chúa. Để vài giây phút yên lặng cầu nguyện xin Chúa giúp Bạn có thể thực hành theo Lời Chúa dạy.