Tìm kiếm

Bài 11 - Hội Thánh

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi Thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35
[   ] 2Cô-rinh-tô 9:7

 

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Thi Thiên 122:1

HỘI THÁNH

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
Ta hãy đi đến Nhà Đức Giêhôva.”
Thi Thiên 122:1

Hội Thánh là tập hợp tất cả Cơ đốc nhân chân chính khắp mọi nơi – và cũng bao gồm hàng trăm ngàn Hội Thánh địa phương. Đức Chúa Trời thiết lập những Hội Thánh địa phương nầy để giúp đỡ, gây dựng các tín hữu tăng trưởng đời sống tâm linh. Tại đó, không những Bạn có được sự thông công với các tín hữu khác – nhưng còn có những cơ hội để phục vụ và nâng đỡ họ nữa. Bạn sẽ được “dạy dỗ, huấn luyện trong sự công bình.” (IITi-mô-thê 3:16) bằng Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng rao và dạy dỗ trong Hội Thánh địa phương.

Thánh Kinh dạy chúng ta hãy tìm kiếm mối thông công nầy: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25)

 

KHAI TRIỂN Thi Thiên 122:1

Thái độ tốt đẹp nào cần có trong buổi thờ phượng?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ thì điều nào đã khiến Đavít vui mừng khi ông suy nghĩ đến việc đi đến Nhà Chúa?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

“TÔI VUI MỪNG”

1. Hãy đọc Công vụ 2:42-47. Các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên đã đáp ứng thế nào đối với sự nuôi dưỡng và thông công mà họ được thừa hưởng?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

2. Tại sao Phaolô có thể nói trong ITê-sa-lô-ni-Ca Thương 1:2-3 rằng Ông vui mừng về sự tăng trưởng của Hội Thánh tại Têsalônica?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

3. Trong ITê-sa-lô-ni-Ca Thương 2:19-20, Phaolô đề cập một lần nữa rằng các tín hữu tại Têsalônica đã làm cho ông vui mừng. Hãy đọc ITê-sa-lô-ni-Ca Thương 2:13 và giải thích lý do khiến Phaolô vui mừng.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

“CHÚNG TA HÃY ĐI ĐẾN NHÀ ĐỨC GIÊHÔVA.”

4. Đức Chúa Giêxu đã hứa điều gì cho những ai nhóm họp lại trong Danh của Ngài thể theo Ma-thi-ơ 18:19-20?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. Phaolô đã giải thích một trong những mục đích chính yếu của Hội Thánh trong Ê-phê-sô 4:11-12. Hãy viết lại những câu này theo ý tưởng và lời riêng của Bạn.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:13-15. Điều nào sẽ là kết quả trong đời sống của chúng ta một khi công việc của Hội Thánh thực Thi-thiên theo khuôn mẫu đã được mô tả trong Ê-phê-sô 4:11-12?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7. Thể theo Ê-phê-sô 4:11-15, bên cạnh Mục sư Chủ tọa, ai là người còn có trách nhiệm trong sự tăng trưởng của các tín hữu trong Hội Thánh địa phương?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Thể theo Ê-phê-sô 4:11-15, thân thể của Đấng Christ được gây dựng như thế nào?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

8. Trong ITê-sa-lô-ni-Ca Thương 5:12-13, Phaolô dạy chúng ta phải có thái độ hay đối xử thế nào đối với những người lãnh đạo tinh thần của chúngta?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Chúng ta phải noi gương những người lãnh đạo tinh thần của chúng ta như thế nào, theo Hê-bơ-rơ 13:7?                 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

9. Hãy đọc Cô-lô-se 1:13-20. Ai là đầu của Hội Thánh?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Phaolô đã mô tả Hội Thánh như thế nào trong Cô-lô-se 1:18?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

10. Thể theo Rô-ma 10:17 thì kết quả của việc nghe Lời Đức Chúa Trời được tuyên phán là gì?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc Rô-ma 12:3-16. Tóm lượt những sự dạy dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh nầy về sự tương quan trong thân thể Đấng Christ.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

12. Phaolô đã trông mong điều gì giữa vòng các tín hữu tại Rôma, dựa theo Rô-ma 15:5-6?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

13. Đức Chúa Giêxu đã đặc biệt cầu nguyện điều gì cho toàn thể tín hữu thể theo Giăng 17:20-23?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Thi Thiên 122:1:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 

ÁP DỤNG Thi Thiên 122:1:

Hãy ôn lại bài học trong tinh thần cầu nguyện. Đặc biệt lưu ý đến những câu Kinh Thánh và các ý tưởng nào đã giúp Bạn nhiều nhất. Viết một đoạn ngắn và giải thích tại sao Hội Thánh là quan trọng trong sự tăng trưởng thuộc linh của Bạn.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Làm thế nào để Bạn có thể phục vụ Hội Thánh Chúa ở địa phương Bạn cách hữu hiệu hơn?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________