Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-ga

A-ga\ Hagar. Agar (Hagar: Trốn tránh).

Người Ai-cập, nô lệ của Sa-rai (Sáng thế 16:1). Áp-ra-ham đã ở Ca-na-an 10 năm, Sa-rai đã 76 tuổi, mà chưa sanh được con Chúa hứa (Sáng thế 16:2-3). Vì ít đức tin, không đợi chờ lời hứa của Chúa được ứng nghiệm, Sa-rai theo tánh xác thịt, lấy A-ga làm vợ lẽ cho Áp-ra-ham. Bởi thế, Chúa sửa phạt, nên trong gia đình Áp-ra-ham sanh ra sự lôi thôi.

Khi thấy mình chịu thai, thì A-ga khinh dễ bà chủ. Sa-rai, vợ cả, có sự tự do, tức lắm, vì thấy hậu quả của việc chính mình đã làm; bà quở trách Áp-ra-ham, chồng mình (Sáng thế 16:5). Áp-ra-ham, trái với đạo lý xứ đó, giao A-ga cho Sa-rai hành hạ. A-ga trốn đi, qua đồng vắng Su-rơ để về quê mình là xứ Ai-cập. Song khi đến gần bên suối nước, có thiên sứ Chúa gặp A-ga, bảo phải về và phục vụ Sa-rai, chủ mình. Thiên sứ cũng phán tiên tri lạ lùng rằng dòng dõi A-ga sẽ "đông đảo đến nỗi đếm không được nữa". Và lại phán nàng sẽ sanh con trai, đặt tên là Ích-ma-ên, đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người và tay mọi người sẽ địch cùng nó, v.v... ". A-ga gọi danh Chúa là "Đức Chúa Trời hay đoái xem" và đặt tên cái giếng gần đó là La-chai-roi, nghĩa là "Đấng hằng sống đoái xem tôi" (Châm ngôn 15:3; Hê-bơ-rơ 4:13; Giê-rê-mi 24:16). Khi A-ga về sanh con, thì Áp-ra-ham được 86 tuổi (Sáng thế 16:16).

Khi Chúa hứa sẽ ban cho Y-sác thì Áp-ra-ham vui quá nên cười (Sáng thế 17:17), và Sa-rai vì không tin nên cười (Sáng thế 18:12-15); về sau, lúc Y-sác ra đời, ông cười vì vui và vì biết ơn (Sáng thế 21:6); cũng vậy, Ích-ma-ên khi độ 15 tuổi, vì thấy đức tin được bày tỏ qua những lời hứa của Chúa đối với Y-sác, thì cười Y-sác, trong ngày lễ thôi bú.

Ích-ma-ên lớn tuổi hơn Y-sác, đã ỷ lại và tự cho mình là quý hơn người con "sanh ra theo Thánh Linh", nghĩa là vì lời hứa của Chúa được ứng nghiệm khiến Sa-rai sanh con vượt quá tự nhiên. Truyện nầy làm hình bóng về dòng dõi thuộc linh của Áp-ra-ham bởi đức tin, là người tín đồ dân ngoại và người tín đồ dân Do-thái, đều thế cho người Do-thái, dòng dõi theo phần xác, là người tưởng chỉ có mình là dân riêng của nước Đức Chúa Trời. Phao-lô dạy rằng A-ga làm hình bóng về giao ước Si-na-i, là giao ước cũ của luật pháp sanh ra tinh thần bó buộc làm tôi mọi, như A-ga là một con đòi. Giao ước cũ đó phải nhường chỗ cho giao ước mới của thời đại đạo Tin Lành và Hội thánh của ân điển, là "thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao". Những người sống theo dâm dục và theo luật pháp giao ước cũ "chẳng được kế nghiệp" (Sáng thế 21:10) với những tín đồ tự do của giao ước mới.

Dầu buồn lòng, Áp-ra-ham cũng vâng lời Chúa mà làm theo yêu cầu của bà Sa-rai. Vậy A-ga với con là Ích-ma-ên (dầu con đó độ 15 tuổi, song còn coi là con trẻ vì lúc đó người ta sống lâu hơn ngày nay) lưu lạc ở trong đồng vắng Bê-e-sê-ba (Sáng thế 21:14). Khi nước trong bầu mà ông Áp-ra-ham cho đã hết, hai mẹ con bị khát, mệt lả, bà mẹ để con "dưới một cây nhỏ", đi ngồi cách xa một chút vì không muốn thấy con mình chết; rồi nàng cất tiếng la khóc. Tiếng khóc của đứa trẻ đã kéo "Thiên sứ của Đức Chúa Trời" (câu 17, 19, 20) xuống giúp đỡ. Vậy, đối với Đấng Toàn Năng, tiếng khóc của đứa trẻ có sức mạnh hơn của mẹ nó vì nó không thể tự giúp mình (Ê-sai 40:29). Chúa mở mắt và nàng đã thấy nước trong nơi mà nàng tưởng chỉ là đồng vắng (Ê-sai 41:17-18). Trong lúc rất cần của chúng ta, Chúa chỉ cần mở mắt chúng ta thấy có sự giúp đỡ dư dật gần mình. Sự cầu nguyện thật sẽ kéo Chúa đến bên cạnh mình (1 Các vua 6:17-20; Lu-ca 24:16-31). Tiếc thay, lần cuối cùng chép lịch sử của A-ga thì bà "ở tại đồng vắng Pha-ran, ... cưới cho Ích-ma-ên một người vợ quê xứ Ai-cập" (Sáng thế 21:21).

Ngày nay, người Ả-rập coi trọng A-ga vì là thủy tổ của dân đó. Dòng dõi A-ga cũng gọi là Ha-ga-rít (1 Sử ký 5:10, 20). Song ở Thi thiên 83:6 thì lại nói đặc biệt là người Ích-ma-ên và người Ha-ga-rít.