Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-đu-lam

A-đu-lam\ Adullam. Adullam (Chỗ rào chắn).

Thuộc nước Do-thái, ở về phía tây nam thành Giê-ru-sa-lem (Sáng thế 38:1; Giô-suê 15:35); vua xứ đó bị Giô-suê giết (Giô-suê 12:15). Đa-vít đã từng ẩn náu ở trong hang đá A-đu-lam (1 Sa-mu-ên 22:1; 1 Sa-mu-ên 23:13). Thành đó được Giê-rô-bô-am xây dựng lại (1 Sử ký 11:7; Mi-chê 1:15). Khi dân Do-thái từ Ba-bi-lôn về, lại ở thành đó (Nê-hê-mi 11:30).