Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-cô

A-cô\ Achor (Trũng khuấy rối).

I. Có người tưởng trũng A-cô là trũng có khe Kê-rít chạy ngang sông Giô-đanh (1 Các vua 17:1-7). Ở đó A-can và gia đình người bị phạt bởi tay dân Y-sơ-ra-ên , vì thế nên Chúa không hình phạt dân đó và cánh cửa vào xứ Ca-na-an lại được mở ra (Giô-suê 7:1). Vậy, trũng A-cô nghĩa là trũng khuấy rối đã trở nên một cái cửa của hy vọng (Ê-sai 65:10).

II. Thành của người Palestine trên bờ biển Địa Trung Hải khoảng 40 cây số về phía nam của thành Ty-rơ và khoảng 15 cây số về phía bắc của núi Cạt-mên. Thành A-cô nằm trong phần đất được chia cho chi phái A-se nhưng người A-se chẳng đuổi dân ở A-cô (Các quan xét 1:31). về sau thành được đổi tên lại là Bê-tô-lê-mai (Công vụ 21:7).