Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-cha-xia

A-cha-xia\ Ahaziah. Achazia (Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ).

I. Vua nước Y-sơ-ra-ên, con A-háp, cai trị hai năm, bắt chước cha làm nhiều điều dữ. 2 Sử ký 20:35-37 kể lại rằng khi vua Giu-đa hiền đức hiệp tác với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên gian ác, đặng đóng tàu vượt biển đến Ta-rê-si, thì Chúa hủy phá công việc đó, nên khiến những tàu ấy bị bể nát. Vì vậy thơ 1 Cô-rinh-tô 15:33 chép rằng: "Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt" và 1 Cô-rinh-tô 6:14; "chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin" (1 Các vua 22:51-53).

II. (Người được Đức Giê-hô-va giúp). Vua nước Giu-đa, con trai vua Giô-ram, cháu ngoại A-háp, trị vì được một năm, cũng làm ác giống như A-háp (2 Các vua 8:25-28). Cũng có tên là Giô-a-cha (2 Sử ký 21:17).