Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-chai

A-chai\ Achaia. Acha

Ở phía nam Ma-xê-đoan, trước kia A-chai là vùng đất ở ven biển Hy-lạp. Năm 146 TC., nước La-mã lập Hy-lạp và Ma-xê-đoan làm thành một tỉnh, và lấy tên A-chai đặt làm tên tỉnh. Đến năm 27 SC., tỉnh đó chia làm hai: một là Ma-xê-đoan, một là A-chai. Vào thời Phao-lô, có quan trấn thủ hạng nhì cai trị xứ đó, đóng ở thành Cô-rinh-tô (Công vụ 18:12). Người bản xứ gọi xứ đó là Hy-lạp (Công vụ 20:2). Còn người La-mã thì gọi nó là A-chai. Trong mấy thành thuộc xứ đó, như A-thên, có nhiều người Do-thái kiều ngụ (Công vụ 17:17; 18:4-7). Trước tiên Phao-lô cùng với họ sáng lập Hội thánh, kế sau có A-bô-lô (Công vụ 18:27; 19:1).