Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-cha

A-cha\ Achaz hay Ahaz 735-715 TC.

A-cha là con trai Giô-tham, vua Giu-đa lên ngôi lúc 12 tuổi cai trị được 16 năm tại Giê-ru-sa-lem.

Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, theo đường lối các vua Y-sơ-ra-ên, thờ hình tượng, thậm chí phạm tôi dâng con trẻ làm của lễ. Rô-xin là vua Sy-ri và Phê-ca là vua Y-sơ-ra-ên kết hợp nhau vây đánh Giê-ru-sa-lem. Họ giết 120.000 người Giu-đa. Con trai vua, quan cai cung và quan tể tướng cũng bị giết. Họ bắt 200.000 phu tù và cướp lấy nhiều của cải. Tuy nhiên tiên tri của Đức Giê-hô-va là Ô-đết cáo trách người Y-sơ-ra-ên cho nên họ thả các phu tù trở về nhà. Thay vì ăn năn tội lỗi mình, A-cha lại kêu cứu cùng vua A-si-ri là Tiếc-la-Phi-lê-se, lấy các vật quí trong đền thờ và trong nhà các quan tướng trao cho người nhưng người không tiếp cứu. Trong cơn hoạn nạn, A-cha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, thờ thần của dân Sy-ri, đóng cửa đền thánh, lập bàn thờ cho mình... Vua A-cha an giấc cùng tổ phụ mình, hưởng thọ được 28 tuổi, người ta chôn người trong thành Giê-ru-sa-lem song không để người nơi lăng tẩm các vua Y-sơ-ra-ên. Ê-xê-chia, Ê-xê-chia con trai người lên ngôi kế vị.