Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

Ách

Ách\ Yoke. Joug.

Mang ách nặng có nghĩa là phục dịch người ta một cách khó nhọc (1 Các vua 12:4; Ca thương 3:27; Lê-vi 26:13; 1 Ti-mô-thê 6:1). Tra ách sắt trên cổ nghĩa là bị quân nghịch hiếp đáp, đè nén (Phục truyền 28:48; Giê-rê-mi 28:14). Lề thói bó buộc, lễ nghi phiền phức, chính sách chế độ không hợp lý cũng gọi là ách nặng (Công vụ 15:10; Ga-la-ti 5:1). Khi Đấng Mê-si đến cai trị, sẽ bẻ gãy hết ách nặng mà dân phải mang (Ê-sai 9:3). Đức Chúa Jêsus có phán: "...Hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta... Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng" (Ma-thi-ơ 11:29, 30).