Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-can

A-can\ Achan hay Achar. Acan hay Acar (khuấy rối).

Trong 1 Sử ký 2:7 cũng gọi là A-ca. Con của Cạt-mi, cháu của Xáp-đi, về phía chi phái Giu-đa (Giô-suê 7:18).

Khi thành Giê-ri-cô với mọi vật tại đó bị rủa sả, chỉ có A-can dám phản đối, khi nhìn thấy của cải (xem Gióp 31:7; Sáng thế 3:6; Gia-cơ 1:14-15), ông động lòng tham muốn nên đã lấy trộm và đem giấu kín (Giô-suê 7:21; cũng xem Sáng thế 3:8, sẽ thấy tội thứ nhứt cũng xuống theo những bực thang đáng kinh khiếp đó) một cái áo choàng tốt đẹp của Ba-by-lôn (Xem Khải huyền 17:4-5), với 200 siếc-lơ bạc và một nén vàng (Giô-suê 7:21). Vì tội của A-can đã phạm, Chúa phạt dân Y-sơ-ra-ên bị bại trận lúc đi chiếm thành A-hi (Giô-suê 7:4-5).

Giô-suê được Chúa chỉ bảo nên tìm thấy kẻ phạm tội là A-can. A-can xưng tội và chỉ nơi giấu các vật ấy. Giô-suê sai đi lấy và đặt những đồ đó trước mặt Chúa và bắt A-can với cả gia đình và mọi vật của người đem đến trũng A-cô, rồi hỏi: "Sao có khuấy rối chúng ta? Chắc Đức Giê-hô-va sẽ khuấy rối ngươi ngày nay" rồi cả Y-sơ-ra-ên ném đá người và thiêu các người đó trong lửa. Hình phạt nầy đáng kinh khiếp dường nào! Chúa là Đấng Tạo Hóa có quyền hủy diệt cả một gia đình hay là một dân tộc vì cớ tội của một người. Ấy là vì một người, không đứng riêng, song thuộc về cả đoàn thể; vậy, việc lành hay ác của một người có can dự với đoàn thể, và đoàn thể phải chịu trách nhiệm cũng như cả thân thể phải chịu đau đớn vì tội của một chi thể (1 Các vua 28:25-27).

Dầu luật pháp cấm giết con vì cớ tội cha (Phục truyền 24:16), song khi chính Chúa phán thì khác.

Khi A-can với cả gia đình chết rồi, thì dân Y-sơ-ra-ên "chất trên thây người một đống đá lớn". Khi nào đi qua mồ mả của một người chết vì tội gớm ghiếc, thì người ta có thói quen ném một hòn đá trên mồ mả đó để tỏ ra sự gớm ghê của mình (Giô-suê 8:29; 1 Sa-mu-ên 18:17). Bởi A-can bị phạt, nên dân Y-sơ-ra-ên được thoát khỏi cơn thạnh nộ của Chúa và cửa vào Ca-na-an để lãnh phần thưởng lại được mở ra.

Chuyện A-can là sự răn dạy rất cảm động cho ai phạm tội ăn trộm của Chúa vì có lòng tham lam (Ma-la-chi 3:9; Công vụ 5:1-11).

Tiến sĩ Scofield dạy rằng đời của A-can và hậu quả của nó dạy dỗ chúng ta một lẽ thật đó là dân sự Chúa phải hiệp làm một (Giô-suê 7:11; cũng xem 1 Cô-rinh-tô 5:1-7; 12:12-14, 26).

Cả Hội thánh Đấng Christ bị thiệt hại vì cớ tội lỗi, sự vô lý hay sự bất khiết của chỉ một người tín đồ.