Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-bi-mê-léc

A-bi-mê-léc\ Abimelech (Cha là vua hay Cha của vua)

I. Vua Phi-li-tin ở Ghê-ra gần Ga-xa, tại triều đình của vua nầy, Áp-ra-ham nói dối rằng Sa-ra là em gái của ông (Sáng thế 20:1-18).

II. Vị vua thứ nhì ở Ghê-ra, có lẽ là con của vua A-bi-mê-léc trên. Cũng tại nơi triều đình của vua nầy mà Y-sác nói dối cùng người rằng Rê-bê-ca là em gái ông (Sáng thế 26:6-11).

III. Con trai của quan xét Ghê-đê-ôn và vợ lẽ. Sau khi cha chết, ông giết hết thảy các anh em mình (trừ Giô-tham) để lên ngôi làm vua 3 năm (Các quan xét 8:31; đoạn 9).

IV. Vị vua Phi-li-tin mà Đa-vít giả bộ điên dại trong tựa đề của Thi thiên 34. A-bi-mê-léc trong đoạn nầy có thể là A-kích, vua Gát (1 Sa-mu-ên 21:10-13).

V. Thầy tế lễ trong đời vua Đa-vít, con của A-bia-tha (1 Sử ký 18:16), cũng còn được gọi là A-hi-mê-léc (1 Sử ký 24:6).