Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-bia-tha

A-bia-tha\ Abiathar. Abiathar (Cha của sự dư dật).

Là con một của thầy tế lễ cả A-hi-mê-léc. Khi Sau-lơ giết hại các thầy tế lễ dân Nóp, A-bia-tha chạy trốn đến chỗ Đa-vít (1 Sa-mu-ên 22:20). Kể từ đó, Sau-lơ không thể nhờ các thầy tế lễ cầu hỏi Chúa nữa (1 Sử ký 13:3), nên phải nhờ bà bóng ở Ên-đô-rơ (1 Sa-mu-ên 28:7), cuối cùng phải tự sát. Còn Đa-vít thì che chở thầy tế lễ đó, nên có thể cầu xin Chúa (1 Sa-mu-ên 23:6-9; 30:7; 1 Sa-mu-ên 2:1; 5:19; 21:1 cũng thích hợp với Thi thiên 16:7) và được phước (Coi thêm 1 Sa-mu-ên 15:27; 1 Các vua 1:7, 19, 25). Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã nói đến A-bia-tha trong Tân Ước (Mác 2:26).