Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-ba

\ Abba.

Nguyên gốc là tiếng Araméen, nghĩa là cha. Người ta mượn tiếng âu yếm đó của con trẻ gọi cha mình đặng gọi Đức Chúa Cha một cách thân mật như đã dùng trong Mác 14:36, Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6. Vì trong Rô-ma 8:15 dùng hai từ "A-ba" (Hê-bơ-rơ) và "Cha" (Hy-lạp) để kêu Đức Chúa Trời là Cha thì gợi ý cả hai đã từng biết Đức Chúa Trời là Cha, vì Chúa là Cha Đức Chúa Jêsus cũng là Cha chúng ta bởi lòng tin Đức Chúa Jêsus và là Chúa của chúng ta vì là Chúa của Đức Chúa Jêsus (so sánh Giăng 20:17; Ga-la-ti 3:28; Ê-phê-sô 2:18.)

Đức Chúa Jêsus có dùng hai tiếng đó lần thứ nhứt trong Mác 14:36. Ngày xưa, người nô lệ không có phép kêu chủ là "A-ba", chỉ những con cái mà thôi (xem Ê-sai 8:4). Khi đã kêu "A-ba", lại còn gọi là "Cha", để tỏ ý rất thân thiết và cần kíp trong khi cầu nguyện. Tiếng Hê-bơ-rơ là Ab, thường được dùng đặt tên người như: A-bi-mê-léc, Abner (Áp-ne )...