Get Adobe Flash player
Kinh Thánh Nghe Đọc Kinh Thánh Tiếng Hmong Nahus - Na-hum (Nahum)
Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 34-Nahus 01

6.5 MB 4:40 min
download 34-Nahus 02

5.4 MB 3:51 min
download 34-Nahus 03

7.5 MB 5:23 min