Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Dante, Alighieri

DANTE, ALIGHIERI

(1365-1321)

Dant có tên khai sanh là Durante Alighieri, là một thi sĩ lớn của Italia, người có tập thơ nổi tiếng "The Divine Comedy" và tác phẩm "De Monachia "(Thế chế quân chủ) nhằm bài xích ý kiến của Thomas Aquinas về quyền hành chính phủ. Ông cho rằng chủ quyền của một nước chẳng phải là Giáo hoàng, khi công nhận sự lạm quyền của Giáo hội. Đặc biệt ông đả kích việc Giáo hội dùng Thánh Kinh Cựu Ước để làm bình phong ngụy chứng rằng không có gì khác biệt rõ ràng giữa quyền thế tục và quyền thuộc linh. Chẳng một ai có toàn quyền thế giới trong tay ngoài ra Đức Chúa Trời. Ông cũng cực lực bài bác việc hoàng đế Constantine I khi công nhận Cơ Đốc giáo làm quốc giáo của đế quốc La mã, và ông cho rằng việc đó không phù hợp với bản chất Đạo Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài, cũng chẳng đúng sát theo lời dạy của Thánh Kinh nữa.