Nkauj Quaj Ntsuag - Ca Thương (Lamentations)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 25-Nkauj Quaj 01

10.6 MB 7:39 min
download 25-Nkauj Quaj 02

10.5 MB 7:36 min
download 25-Nkauj Quaj 03

10.4 MB 7:31 min
download 25-Nkauj Quaj 04

6.7 MB 4:49 min
download 25-Nkauj Quaj 05

5.4 MB 3:52 min