Yelemis - Giê-rê-mi (Jeremiah)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 24-Yelemis 01

6.2 MB 4:30 min
download 24-Yelemis 02

14.8 MB 10:46 min
download 24-Yelemis 03

9.8 MB 7:08 min
download 24-Yelemis 04

11.3 MB 8:12 min
download 24-Yelemis 05

11.1 MB 8:04 min
download 24-Yelemis 06

11.1 MB 8:07 min
download 24-Yelemis 07

11.8 MB 8:34 min
download 24-Yelemis 08

9.5 MB 6:54 min
download 24-Yelemis 09

10.1 MB 7:22 min
download 24-Yelemis 10

8.9 MB 6:27 min
download 24-Yelemis 11

8.7 MB 6:22 min
download 24-Yelemis 12

6.6 MB 4:46 min
download 24-Yelemis 13

8.5 MB 6:11 min
download 24-Yelemis 14

9.1 MB 6:36 min
download 24-Yelemis 15

8.8 MB 6:22 min
download 24-Yelemis 16

7.3 MB 5:18 min
download 24-Yelemis 17

10.2 MB 7:24 min
download 24-Yelemis 18

7.4 MB 5:22 min
download 24-Yelemis 19

5.9 MB 4:19 min
download 24-Yelemis 20

7.1 MB 5:11 min
download 24-Yelemis 21

6 MB 4:23 min
download 24-Yelemis 22

11.8 MB 8:34 min
download 24-Yelemis 23

14.1 MB 10:15 min
download 24-Yelemis 24

4.5 MB 3:15 min
download 24-Yelemis 25

13 MB 9:28 min
download 24-Yelemis 26

8.5 MB 6:12 min
download 24-Yelemis 27

8.5 MB 6:12 min
download 24-Yelemis 28

5.9 MB 4:17 min
download 24-Yelemis 29

12 MB 8:43 min
download 24-Yelemis 30

8.5 MB 6:11 min
download 24-Yelemis 31

14.6 MB 10:36 min
download 24-Yelemis 32

14.4 MB 10:26 min
download 24-Yelemis 33

8.8 MB 6:22 min
download 24-Yelemis 34

7.7 MB 5:35 min
download 24-Yelemis 35

7.4 MB 5:20 min
download 24-Yelemis 36

12.7 MB 9:11 min
download 24-Yelemis 37

6.8 MB 4:54 min
download 24-Yelemis 38

10.3 MB 7:26 min
download 24-Yelemis 39

6.7 MB 4:52 min
download 24-Yelemis 40

7.9 MB 5:42 min
download 24-Yelemis 41

6.1 MB 4:26 min
download 24-Yelemis 42

7.2 MB 5:13 min
download 24-Yelemis 43

5.4 MB 3:52 min
download 24-Yelemis 44

12.6 MB 9:07 min
download 24-Yelemis 45

2 MB 1:23 min
download 24-Yelemis 46

10.5 MB 7:38 min
download 24-Yelemis 47

3.1 MB 2:12 min
download 24-Yelemis 48

16.8 MB 12:13 min
download 24-Yelemis 49

15.1 MB 10:56 min
download 24-Yelemis 50

17.7 MB 12:53 min
download 24-Yelemis 51

22.1 MB 16:02 min
download 24-Yelemis 52

12.9 MB 9:20 min