Yaxayas - Ê-sai (Isaiah)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 23-Yaxayas 01

12.1 MB 8:49 min
download 23-Yaxayas 02

7.2 MB 5:15 min
download 23-Yaxayas 03

8.7 MB 6:21 min
download 23-Yaxayas 04

3.1 MB 2:16 min
download 23-Yaxayas 05

11.7 MB 8:33 min
download 23-Yaxayas 06

5.6 MB 4:05 min
download 23-Yaxayas 07

10 MB 7:18 min
download 23-Yaxayas 08

8.6 MB 6:14 min
download 23-Yaxayas 09

8.9 MB 6:28 min
download 23-Yaxayas 10

13.1 MB 9:33 min
download 23-Yaxayas 11

6.7 MB 4:53 min
download 23-Yaxayas 12

2.3 MB 1:41 min
download 23-Yaxayas 13

7.8 MB 5:42 min
download 23-Yaxayas 14

12.8 MB 9:19 min
download 23-Yaxayas 15

4.4 MB 3:10 min
download 23-Yaxayas 16

6.9 MB 4:59 min
download 23-Yaxayas 17

6.2 MB 4:29 min
download 23-Yaxayas 18

3.8 MB 2:47 min
download 23-Yaxayas 19

10.7 MB 7:49 min
download 23-Yaxayas 20

3.4 MB 2:29 min
download 23-Yaxayas 21

7.3 MB 5:17 min
download 23-Yaxayas 22

10.2 MB 7:25 min
download 23-Yaxayas 23

7.9 MB 5:43 min
download 23-Yaxayas 24

8.7 MB 6:21 min
download 23-Yaxayas 25

5.3 MB 3:50 min
download 23-Yaxayas 26

7.2 MB 5:16 min
download 23-Yaxayas 27

5.5 MB 3:59 min
download 23-Yaxayas 28

12 MB 8:42 min
download 23-Yaxayas 29

10.3 MB 7:28 min
download 23-Yaxayas 30

14.1 MB 10:15 min
download 23-Yaxayas 31

4.5 MB 3:17 min
download 23-Yaxayas 32

6.9 MB 5:03 min
download 23-Yaxayas 33

9 MB 6:34 min
download 23-Yaxayas 34

6.7 MB 4:52 min
download 23-Yaxayas 35

3.6 MB 2:39 min
download 23-Yaxayas 36

10.6 MB 7:45 min
download 23-Yaxayas 37

15.6 MB 11:23 min
download 23-Yaxayas 38

7.2 MB 5:15 min
download 23-Yaxayas 39

3.5 MB 2:31 min
download 23-Yaxayas 40

10.4 MB 7:35 min
download 23-Yaxayas 41

12.1 MB 8:50 min
download 23-Yaxayas 42

10.2 MB 7:26 min
download 23-Yaxayas 43

10.8 MB 7:53 min
download 23-Yaxayas 44

10.5 MB 7:39 min
download 23-Yaxayas 45

9.2 MB 6:43 min
download 23-Yaxayas 46

4.8 MB 3:28 min
download 23-Yaxayas 47

7.2 MB 5:15 min
download 23-Yaxayas 48

9 MB 6:31 min
download 23-Yaxayas 49

12.2 MB 8:55 min
download 23-Yaxayas 50

5.3 MB 3:51 min
download 23-Yaxayas 51

10.3 MB 7:30 min
download 23-Yaxayas 52

5.7 MB 4:11 min
download 23-Yaxayas 53

5.2 MB 3:45 min
download 23-Yaxayas 54

6.2 MB 4:32 min
download 23-Yaxayas 55

5.3 MB 3:51 min
download 23-Yaxayas 56

4.9 MB 3:32 min
download 23-Yaxayas 57

7.4 MB 5:25 min
download 23-Yaxayas 58

6.6 MB 4:47 min
download 23-Yaxayas 59

7.7 MB 5:36 min
download 23-Yaxayas 60

9.9 MB 7:10 min
download 23-Yaxayas 61

4.9 MB 3:33 min
download 23-Yaxayas 62

5.6 MB 4:04 min
download 23-Yaxayas 63

7.3 MB 5:17 min
download 23-Yaxayas 64

4.8 MB 3:27 min
download 23-Yaxayas 65

9.8 MB 7:08 min
download 23-Yaxayas 66

10.6 MB 7:43 min