Tej Lus Qhia - Truyền Đạo (Ecclesiastes)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 21-Lusqhia 01

5.6 MB 4:04 min
download 21-Lusqhia 02

9.3 MB 6:45 min
download 21-Lusqhia 03

6.4 MB 4:39 min
download 21-Lusqhia 04

5.3 MB 3:50 min
download 21-Lusqhia 05

7.4 MB 5:24 min
download 21-Lusqhia 06

4.3 MB 3:06 min
download 21-Lusqhia 07

8.5 MB 6:13 min
download 21-Lusqhia 08

5.8 MB 4:11 min
download 21-Lusqhia 09

7.7 MB 5:36 min
download 21-Lusqhia 10

5.5 MB 3:59 min
download 21-Lusqhia 11

3.5 MB 2:33 min
download 21-Lusqhia 12

4.8 MB 3:29 min