Pajlug - Châm Ngôn (Proverbs)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 20-Pajlug 01

8.1 MB 5:52 min
download 20-Pajlug 02

4.8 MB 3:31 min
download 20-Pajlug 03

7.2 MB 5:13 min
download 20-Pajlug 04

6.3 MB 4:34 min
download 20-Pajlug 05

5.5 MB 4:01 min
download 20-Pajlug 06

9 MB 6:34 min
download 20-Pajlug 07

6.6 MB 4:47 min
download 20-Pajlug 08

8.5 MB 6:09 min
download 20-Pajlug 09

4.3 MB 3:06 min
download 20-Pajlug 10

7.5 MB 5:26 min
download 20-Pajlug 11

8.2 MB 6:00 min
download 20-Pajlug 12

6.6 MB 4:48 min
download 20-Pajlug 13

6.3 MB 4:36 min
download 20-Pajlug 14

9 MB 6:35 min
download 20-Pajlug 15

7 MB 5:06 min
download 20-Pajlug 16

7.2 MB 5:16 min
download 20-Pajlug 17

7 MB 5:04 min
download 20-Pajlug 18

5.7 MB 4:08 min
download 20-Pajlug 19

7.1 MB 5:10 min
download 20-Pajlug 20

6.7 MB 4:52 min
download 20-Pajlug 21

6.8 MB 4:56 min
download 20-Pajlug 22

6.7 MB 4:52 min
download 20-Pajlug 23

7.7 MB 5:34 min
download 20-Pajlug 24

8.1 MB 5:55 min
download 20-Pajlug 25

7.6 MB 5:33 min
download 20-Pajlug 26

6.7 MB 4:51 min
download 20-Pajlug 27

6.5 MB 4:43 min
download 20-Pajlug 28

7.6 MB 5:33 min
download 20-Pajlug 29

6.9 MB 5:02 min
download 20-Pajlug 30

9.6 MB 6:57 min
download 20-Pajlug 31

6 MB 4:21 min