Exalas - E-xơ-ra (Ezra)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download EXA01

3.3 MB 3:36 min
download EXA02

9.8 MB 10:44 min
download EXA03

4.8 MB 5:16 min
download EXA04

7 MB 7:40 min
download EXA05

4.8 MB 5:13 min
download EXA06

6.5 MB 7:05 min
download EXA07

7.8 MB 8:33 min
download EXA08

9.8 MB 10:41 min
download EXA09

5.8 MB 6:16 min
download EXA10

10 MB 10:57 min