lXwmtxheej - ISử-ký (1Chronicles)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download l.Xwm01

10 MB 10:53 min
download l.Xwm02

11.9 MB 13:00 min
download l.Xwm03

5.2 MB 5:40 min
download l.Xwm04

11.8 MB 12:53 min
download l.Xwm05

7.7 MB 8:23 min
download l.Xwm06

13.9 MB 15:11 min
download l.Xwm07

9.9 MB 10:49 min
download l.Xwm08

6.9 MB 7:32 min
download l.Xwm09

10.9 MB 11:57 min
download l.Xwm10

3.7 MB 4:01 min
download l.Xwm11

11.6 MB 12:36 min
download l.Xwm12

10.1 MB 10:59 min
download l.Xwm13

3.4 MB 3:41 min
download l.Xwm14

3.5 MB 3:46 min
download l.Xwm15

7.1 MB 7:43 min
download l.Xwm16

8 MB 8:43 min
download l.Xwm17

6.3 MB 6:52 min
download l.Xwm18

4.3 MB 4:40 min
download l.Xwm19

5.8 MB 6:22 min
download l.Xwm20

2.9 MB 3:09 min
download l.Xwm21

7.4 MB 8:06 min
download l.Xwm22

4.8 MB 5:14 min
download l.Xwm23

6.3 MB 6:53 min
download l.Xwm24

5.4 MB 5:55 min
download l.Xwm25

5.6 MB 6:04 min
download l.Xwm26

7.9 MB 8:37 min
download l.Xwm27

8.4 MB 9:13 min
download l.Xwm28

5.8 MB 6:21 min
download l.Xwm29

7.9 MB 8:35 min