IVajntxwv - ICác-vua (1Kings)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download I.Vajntx 01

12.5 MB 13:40 min
download I.Vajntx 02

11.9 MB 12:57 min
download I.Vajntx 03

6.6 MB 7:10 min
download I.Vajntx 04

8.1 MB 8:51 min
download I.Vajntx 05

4.7 MB 5:05 min
download I.Vajntx 06

8.3 MB 9:00 min
download I.Vajntx 07

12.4 MB 13:29 min
download I.Vajntx 08

16 MB 17:26 min
download I.Vajntx 09

7.3 MB 8:00 min
download I.Vajntx 10

8.3 MB 9:06 min
download I.Vajntx 11

11.7 MB 12:46 min
download I.Vajntx 12

8.6 MB 9:25 min
download I.Vajntx 13

9.1 MB 9:53 min
download I.Vajntx 14

8.4 MB 9:12 min
download I.Vajntx 15

8.6 MB 9:26 min
download I.Vajntx 16

9 MB 9:51 min
download I.Vajntx 17

5.6 MB 6:06 min
download I.Vajntx 18

12.8 MB 14:00 min
download I.Vajntx 19

6.2 MB 6:45 min
download I.Vajntx 20

12.9 MB 14:07 min
download I.Vajntx 21

7 MB 7:37 min
download I.Vajntx 22

14 MB 15:17 min