IIXamuyees - IISa-mu-ên (2Samuel)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download ll.Xam01

5.9 MB 6:27 min
download ll.Xam02

5.2 MB 5:40 min
download ll.Xam03

10.1 MB 10:58 min
download ll.Xam04

4 MB 4:24 min
download ll.Xam05

5.7 MB 6:13 min
download ll.Xam06

5.5 MB 6:01 min
download ll.Xam07

6.1 MB 6:41 min
download ll.Xam08

4.5 MB 4:52 min
download ll.Xam09

3.7 MB 4:05 min
download ll.Xam10

5.5 MB 5:58 min
download ll.Xam11

6.6 MB 7:13 min
download ll.Xam12

8.1 MB 8:47 min
download ll.Xam13

9.2 MB 10:02 min
download ll.Xam14

8.6 MB 9:23 min
download ll.Xam15

8.6 MB 9:24 min
download ll.Xam16

5.9 MB 6:29 min
download ll.Xam17

8.4 MB 9:08 min
download ll.Xam18

8.7 MB 9:29 min
download ll.Xam19

11.4 MB 12:24 min
download ll.Xam20

7.4 MB 8:07 min
download ll.Xam21

6.9 MB 7:34 min
download ll.Xam22

7.8 MB 8:28 min
download ll.Xam23

10.4 MB 11:24 min
download ll.Xam24

7.3 MB 7:57 min