IXamuyees - ISa-mu-ên (1Samuel)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download l.Xam01

6.9 MB 7:33 min
download l.Xam02

10.3 MB 11:14 min
download l.Xam03

4 MB 4:21 min
download l.Xam04

5.9 MB 6:25 min
download l.Xam05

3.6 MB 3:57 min
download l.Xam06

6.9 MB 7:33 min
download l.Xam07

4.9 MB 5:19 min
download l.Xam08

4.3 MB 4:44 min
download l.Xam09

7.9 MB 8:36 min
download l.Xam10

7.1 MB 7:47 min
download l.Xam11

4.4 MB 4:50 min
download l.Xam12

6 MB 6:33 min
download l.Xam13

6.2 MB 6:48 min
download l.Xam14

12.9 MB 14:06 min
download l.Xam15

7.9 MB 8:37 min
download l.Xam16

5.8 MB 6:20 min
download l.Xam17

12.7 MB 13:49 min
download l.Xam18

6.5 MB 7:03 min
download l.Xam19

6.1 MB 6:37 min
download l.Xam20

9.5 MB 10:19 min
download l.Xam21

4.2 MB 4:32 min
download l.Xam22

6.6 MB 7:12 min
download l.Xam23

6.9 MB 7:33 min
download l.Xam24

4.8 MB 5:12 min
download l.Xam25

10.3 MB 11:16 min
download l.Xam26

6.6 MB 7:09 min
download l.Xam27

3.2 MB 3:32 min
download l.Xam28

6.3 MB 6:52 min
download l.Xam29

3.3 MB 3:33 min
download l.Xam30

6.9 MB 7:35 min
download l.Xam31

3.4 MB 3:42 min