Yausuas - Giô-suê (Joshua)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download Yau01

3.8 MB 4:10 min
download Yau02

5.3 MB 5:49 min
download Yau03

3.7 MB 4:00 min
download Yau04

4.4 MB 4:50 min
download Yau05

3.6 MB 3:56 min
download Yau06

6.1 MB 6:36 min
download Yau07

7.7 MB 8:26 min
download Yau08

8.2 MB 8:54 min
download Yau09

6.2 MB 6:43 min
download Yau10

10.7 MB 11:42 min
download Yau11

6.2 MB 6:43 min
download Yau12

4.2 MB 4:34 min
download Yau13

8.1 MB 8:49 min
download Yau14

4 MB 4:23 min
download Yau15

11.1 MB 12:07 min
download Yau16

2.8 MB 3:01 min
download Yau17

5.9 MB 6:27 min
download Yau18

6.5 MB 7:07 min
download Yau19

9.9 MB 10:50 min
download Yau20

2.7 MB 2:56 min
download Yau21

7.4 MB 8:07 min
download Yau22

8.8 MB 9:33 min
download Yau23

3.5 MB 3:47 min
download Yau24

7.8 MB 8:28 min