Kevcai - Phục-truyền Luật-lệ Ký (Deutoronomy)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 05 Kc_01

11.5 MB 12:33 min
download 05 Kc_02

9.3 MB 10:07 min
download 05 Kc_03

8.4 MB 9:07 min
download 05 Kc_04

12.3 MB 13:27 min
download 05 Kc_05

7.2 MB 7:53 min
download 05 Kc_06

5.4 MB 5:55 min
download 05 Kc_07

7.4 MB 8:02 min
download 05 Kc_08

4.5 MB 4:54 min
download 05 Kc_09

6.7 MB 7:20 min
download 05 Kc_10

5.3 MB 5:49 min
download 05 Kc_11

7.2 MB 7:49 min
download 05 Kc_12

8.4 MB 9:10 min
download 05 Kc_13

4 MB 4:21 min
download 05 Kc_14

5.2 MB 5:40 min
download 05 Kc_15

5.2 MB 5:42 min
download 05 Kc_16

5.4 MB 5:54 min
download 05 Kc_17

4.6 MB 5:00 min
download 05 Kc_18

4.3 MB 4:41 min
download 05 Kc_19

5 MB 5:27 min
download 05 Kc_20

4.4 MB 4:47 min
download 05 Kc_21

5.1 MB 5:35 min
download 05 Kc_22

6.5 MB 7:08 min
download 05 Kc_23

5 MB 5:26 min
download 05 Kc_24

5.3 MB 5:44 min
download 05 Kc_25

4 MB 4:23 min
download 05 Kc_26

5.1 MB 5:33 min
download 05 Kc_27

5.2 MB 5:42 min
download 05 Kc_28

13.3 MB 14:32 min
download 05 Kc_29

6.2 MB 6:48 min
download 05 Kc_30

4.3 MB 4:39 min
download 05 Kc_31

7 MB 7:36 min
download 05 Kc_32

11.3 MB 12:20 min
download 05 Kc_33

8.1 MB 8:49 min
download 05 Kc_34

3.1 MB 3:21 min