Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Cartwright

CARTWRIGHT

(1535-1603)

Cartwright có thể được xem là nhà sáng lập Giáo hội Thanh giáo Anh quốc. Ông xuất thân là giáo sư môn thần học tại Đại học Cambrige năm 1569, nhưng sau đó ông bị sa thải vì những tác phẩm chống đối Nữ hoàng và các Giám mục lãnh đạo Anh giáo.

Theo Cartwright, Thánh Kinh không những chứa đựng giáo lý mà còn có cả những luật lệ quản trị Hội Thánh nữa. Giáo hội phải đứng độc lập khỏi chính quyền và vượt trên cả quốc gia. Ông đề nghị Giáo hội phải theo hệ thống Trưởng lão (!) và chấp nhận Giáo lý của Calvin mới đúng. Về sau quan điểm của ông đã chiếm ưu thế trong hạ nghị viện (House of Commons).