Khiavdim - Xuất Ê-díp-tô Ký (Exodus)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 02_Kd_01

4 MB 4:19 min
download 02_Kd_02

6 MB 6:30 min
download 02_Kd_03

6.5 MB 7:06 min
download 02_Kd_04

7.7 MB 8:27 min
download 02_Kd_05

5.7 MB 6:14 min
download 02_Kd_06

7.5 MB 8:13 min
download 02_Kd_07

3.5 MB 3:50 min
download 02_Kd_08

7 MB 7:36 min
download 02_Kd_09

6.8 MB 7:24 min
download 02_Kd_10

6.5 MB 7:03 min
download 02_Kd_11

2.3 MB 2:28 min
download 02_Kd_12

10.9 MB 11:51 min
download 02_Kd_13

6.7 MB 7:19 min
download 02_Kd_14

7 MB 7:38 min
download 02_Kd_15

6 MB 6:31 min
download 02_Kd_16

7.2 MB 7:53 min
download 02_Kd_17

3.8 MB 4:08 min
download 02_Kd_18

6.1 MB 6:38 min
download 02_Kd_19

5.5 MB 5:56 min
download 02_Kd_20

4.2 MB 4:33 min
download 02_Kd_21

7.4 MB 8:05 min
download 02_Kd_22

7.6 MB 8:15 min
download 02_Kd_23

8.1 MB 8:49 min
download 02_Kd_24

3.9 MB 4:17 min
download 02_Kd_25

5.8 MB 6:22 min
download 02_Kd_26

7.7 MB 8:26 min
download 02_Kd_27

4.4 MB 4:49 min
download 02_Kd_28

11.2 MB 12:16 min
download 02_Kd_29

12 MB 13:08 min
download 02_Kd_30

9.1 MB 9:55 min
download 02_Kd_31

3.7 MB 4:02 min
download 02_Kd_32

7.7 MB 8:22 min
download 02_Kd_33

5.4 MB 5:50 min
download 02_Kd_34

8.1 MB 8:50 min
download 02_Kd_35

6.5 MB 7:06 min
download 02_Kd_36

6.3 MB 6:51 min
download 02_Kd_37

5.2 MB 5:38 min
download 02_Kd_38

6.8 MB 7:25 min
download 02_Kd_39

8.9 MB 9:42 min
download 02_Kd_40

6.1 MB 6:42 min