Chivkeeb - Sáng Thế Ký (Genesis)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 01_Ck_01

6.3 MB 6:50 min
download 01_Ck_02

5.1 MB 5:37 min
download 01_Ck_03

5.8 MB 6:20 min
download 01_Ck_04

6.5 MB 7:08 min
download 01_Ck_05

4.5 MB 4:56 min
download 01_Ck_06

4.1 MB 4:27 min
download 01_Ck_07

3.5 MB 3:49 min
download 01_Ck_08

4.2 MB 4:33 min
download 01_Ck_09

4.8 MB 5:14 min
download 01_Ck_10

6.6 MB 7:09 min
download 01_Ck_11

5.7 MB 6:12 min
download 01_Ck_12

4.7 MB 5:11 min
download 01_Ck_13

4.3 MB 4:39 min
download 01_Ck_14

8.4 MB 9:07 min
download 01_Ck_15

5 MB 5:24 min
download 01_Ck_16

3.6 MB 3:55 min
download 01_Ck_17

5.5 MB 6:00 min
download 01_Ck_18

7.5 MB 8:10 min
download 01_Ck_19

9.9 MB 10:51 min
download 01_Ck_20

4.9 MB 5:19 min
download 01_Ck_21

11.1 MB 8:06 min
download 01_Ck_22

5.7 MB 6:15 min
download 01_Ck_23

3.9 MB 4:15 min
download 01_Ck_24

23.1 MB 16:49 min
download 01_Ck_25

10.6 MB 7:41 min
download 01_Ck_26

8.6 MB 9:22 min
download 01_Ck_27

10.4 MB 11:19 min
download 01_Ck_28

5.1 MB 5:34 min
download 01_Ck_29

6.9 MB 7:29 min
download 01_Ck_30

8.9 MB 9:44 min
download 01_Ck_31

13.8 MB 15:01 min
download 01_Ck_32

11.1 MB 8:04 min
download 01_Ck_33

4.5 MB 4:52 min
download 01_Ck_34

6.8 MB 7:23 min
download 01_Ck_35

6.5 MB 7:07 min
download 01_Ck_36

9.9 MB 10:46 min
download 01_Ck_37

8.2 MB 8:54 min
download 01_Ck_38

7.9 MB 8:39 min
download 01_Ck_39

7.5 MB 5:27 min
download 01_Ck_40

4.8 MB 5:11 min
download 01_Ck_41

12 MB 13:08 min
download 01_Ck_42

9.4 MB 10:16 min
download 01_Ck_43

8.7 MB 9:32 min
download 01_Ck_44

8.1 MB 8:51 min
download 01_Ck_45

6.7 MB 7:19 min
download 01_Ck_46

7.4 MB 8:02 min
download 01_Ck_47

7.3 MB 8:00 min
download 01_Ck_48

6.1 MB 6:42 min
download 01_Ck_49

7.7 MB 8:25 min
download 01_Ck_50

5.9 MB 6:25 min