Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Sự Kiện Lịch Sử Khác Với Đức Tin

Một người Nhật Bản đã trở lại đạo nói: “Tin Đức Chúa Jesus chết thì chẳng được cứu, vì chỉ là điều thuộc về lịch sử mà thôi. Nhưng tin Đức Chúa Jesus chết vì tội, thì được cứu, vì đó là đức tin.”

Vậy, hỡi anh em! Muốn có đức tin hay muốn thuộc lịch sử?

(NHỮNG TIA SÁNG)