Tìm kiếm

Thí Dụ Minh Họa

Chuyên mục phụ

Những câu chuyện trong mục Chứng Đạo giúp cho việc cá nhân chứng đạo có những ví dụ minh họa để các thân hữu dễ hiểu những lẽ đạo của Phúc Âm.

Chứng đạo viên hãy học phương cách rao giảng của Chúa Jesus, Ngài thường dùng thí dụ để giảng hầu cho người nghe có thể hiểu sứ điệp cứu rỗi.