Tìm kiếm

lỗi
  • Xin lỗi, dường như chương này không có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Có thể bản Kinh thánh này chỉ có phần Tân/Cựu Ước.
Bấm để đăng ký

Lê-vi chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương