Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Thi Thiên chương 82

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần.
2
Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?
3
Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và ngươi mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.
4
Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Giải họ khỏi tay kẻ ác.
5
Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi; Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm: Các nền trái đất đều rúng động.
6
Ta đã nói: Các ngươi là thần, Hết thảy đều là con trai của Đấng Chí cao.
7
Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng.
8
Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chổi dậy, đoán xét thế gian; Vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.