Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Thi Thiên chương 134

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2
Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!
3
Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!