Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Thi Thiên chương 129

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói,
2
Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được.
3
Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó.
4
Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác.
5
Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau.
6
Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Đã khô héo trước khi bị nhổ;
7
Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình;
8
Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhơn danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.