Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Thi Thiên chương 128

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!
2
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.
3
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.
4
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.
5
Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!