Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Thi Thiên chương 124

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Y-sơ-ra-ên đáng nói: Nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta,
2
Khi loài người dấy nghịch chúng ta, Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta,
3
Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, At chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi;
4
Nước chắt đánh chìm chúng ta, Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta,
5
Và những lượn sóng kiêu ngạo Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi.
6
Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó!
7
Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.
8
Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.