Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Sáng Thế Ký chương 5

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Đây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì người làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời;
2
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.
3
Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.
4
Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.
5
Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.
6
Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót.
7
Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái.
8
Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.
9
Ê-nót được chín mươi tuổi, sanh Kê-nan.
10
Sau khi sanh Kê-nan rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sanh con trai con gái.
11
Vậy, Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời.
12
Kê-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le.
13
Sau khi Kê-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gái.
14
Vậy, Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời.
15
Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sanh Giê-rệt.
16
Sau khi Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái.
17
Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.
18
Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh Hê-nóc.
19
Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nót rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.
20
Vậy, Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời.
21
Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la.
22
Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái.
23
Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi.
24
Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
25
Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sanh Lê-méc.
26
Sau khi Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sanh con trai con gái.
27
Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.
28
Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai,
29
Đặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Đứa nầy sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả.
30
Sau khi Lê-méc sanh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sanh con trai con gái.
31
Vậy, Lê-méc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.
32
Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết.