Tìm kiếm

Homepage

“Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình” (Thi 144:15 BDM). Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến những gì người ta thật sự mất đi khi họ bị lạc mất về thuộc linh. Họ không những chỉ mất đi phương hướng, sự bảo vệ và tiềm năng mà còn mất đi hạnh phúc của mình nữa. Khi bạn hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, điều đó sẽ ban cho bạn sự bình an bạn cần có để hòa thuận với người khác, khiến bạn trở nên một người hạnh phúc hơn. Nhưng khi bạn bị phân cách khỏi Chúa, bạn cũng thường bị... Xem bài viết
“Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Tất cả cuộc đổi mới đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài cho chúng ta phục hòa với Ngài, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài uỷ cho chúng tôi thi hành chức vụ hòa giải.” (IICôr 5:17-18 KTHĐ). Vì lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã đến “để tìm và cứu kẻ bị hư mất” (Lu 19:10 TTHĐ). Chúa đã bày tỏ ra cho bạn thấy bạn là quan trọng đối với Chúa đến thế... Xem bài viết
“Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài” (ICôr 2:9 TTHĐ). Chúa có những chương trình kỳ diệu dành cho bạn! Nhưng nếu bạn không được gắn liền với Chúa, bạn bỏ lỡ mọi điều mà Chúa muốn làm trên đời sống bạn. Hôm qua, chúng ta đã xem đến hai điều con người mất khi họ bị lạc mất về thuộc linh đó là sự hướng dẫn và sự bảo vệ của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến điều thứ ba mà họ mất: đó là tiềm năng của... Xem bài viết