Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ, Các

CỦA LỄ, Các

Phải dâng các của lễ cho Đức Chúa Trời mà thôi Xuất Ê-díp-tô 22:20; Các Quan Xét 13:16

Loài người từ thượng cổ hay dâng các của lễ Sáng Thế Ký 4:3-4

Các thứ của lễ là của lễ:

Thiêu Lê-vi Ký 1:3-17; Thi Thiên 66:15

Chuộc tội Lê-vi Ký 4:3-35; 6:25; 10:17

Mắc lỗi Lê-vi Ký 5:6-19; 6:6; 7:1

Thù ân Lê-vi Ký 3:1-17; 7:11

Giơ lên Xuất Ê-díp-tô 29:27-28; Lê-vi Ký 7:14; Dân Số Ký 15:19

Đưa qua đưa lại Xuất Ê-díp-tô 29:26; Lê-vi Ký 7:30

Chay Lê-vi Ký 2:1-16; Dân Số Ký 15:4

Quán Sáng Thế Ký 35:14; Xuất Ê-díp-tô 29:40; Dân Số Ký 15:5

Lạc ý Lê-vi Ký 23:38; Phục truyền 16:10; 23:23

Nhũ hương Xuất Ê-díp-tô 30:8; Ma-la-chi 1:11; Lu-ca 1:9

Hoa quả đầu mùa Xuất Ê-díp-tô 22:29; Phục truyền 18:4

Thuế một phần mười Lê-vi Ký 27:30; Dân Số Ký 18:21; Phục truyền 14:22

Lễ vật Xuất Ê-díp-tô 35:22; Dân Số Ký 7:2-88

Chay về sự ghen tương Dân Số Ký 5:15

Bằng nửa siếc-lơ Xuất Ê-díp-tô 30:13, 15

Các của lễ là vật thánh Dân Số Ký 18:9

Phải dâng các của lễ:

Trọn vẹn không tì vít gì Lê-vi Ký 22:21

Bằng con tốt nhứt trong bầy Ma-la-chi 1:14

Trong sự công nghĩa Ma-la-chi 3:3

Sau khi giải hòa với anh em mình Ma-thi-ơ 5:23-24

Trong đồ dùng sạch sẽ Ê-sai 66:20

Tại trong chỗ Đức Chúa Trời đã định Phục truyền 12:6; Thi Thiên 27:6; Hê-bơ-rơ 9:6-9

Ở trước bàn thờ Ma-thi-ơ 5:23-24

Bởi thầy tế lễ Hê-bơ-rơ 5:1

Trong kỳ định, chớ trễ nãi Xuất Ê-díp-tô 22:29-30

Ví bằng không có lòng cảm tạ thì các của lễ mình dâng lên không được nhậm Thi Thiên 50:8, 14

Các của lễ không thể nào làm cho kẻ dâng được vẹn lành Hê-bơ-rơ 9:9

Những vật không được phép dâng làm của lễ:

Tiền công của con đĩ Phục truyền 23:18

Giá trả cho một con chó Phục truyền 23:18

Con vật nào có tì vít Lê-vi Ký 22:20

Con vật nào bất toàn Lê-vi Ký 22:24

Thú vật bất khiết Lê-vi Ký 27:11, 27

Các của lễ chứa vào đền thờ 2Sử Ký 31:11-12 Nê-hê-mi 10:37

Ê-xê-chia dọn dẹp những phòng để cất của cải vào 2Sử Ký 31:11

Dân Giu-đa:

Hay trễ nãi đem dâng các của lễ Nê-hê-mi 13:10-12

Ăn trộm Đức Chúa Trời về các của lễ Ma-la-chi 3:8

Hay đem dâng cho Đức Chúa Trời các thú vật xấu hơn hết Ma-la-chi 1:8, 13

Không được Đức Chúa Trời nhận các của lễ vì cớ tội của họ Ê-sai 1:13; Ma-la-chi 1:10

Khinh bỉ các của lễ vì cớ tội của thầy tế lễ 1Sa-mu-ên 2:17

Dâng các của lễ cho hình tượng Ê-xê-chiên 20:28

Các của lễ dâng của khách lạ dâng lên cũng phải y theo của lễ của dân bổn xứ Dân Số Ký 15:14-16

Có nhiều thứ tội mà các của lễ không thể chuộc được 1Sa-mu-ên 3:14; Thi Thiên 51:16

Các của lễ làm hình bóng về:

Jêsus-Christ dâng mình lên cho Đức Chúa Cha Ê-phê-sô 5:2

Dân ngoại bang trở lại cùng Đức Chúa Trời Rô-ma 15:16

Dân Giu-đa trở lại cùng Đức Chúa Trời Ê-sai 66:20