Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ THÙ ÂN

CỦA LỄ THÙ ÂN

Của lễ thù ân phải bằng con đực hay cái Lê-vi Ký 3:1, 6, 12

Kẻ dâng của lễ thù ân phải:

Tình nguyện mà dâng Lê-vi Ký 19:5

Đem con hi-sinh đến Lê-vi Ký 7:29-30

Nhận tay mình trên đầu con sinh Lê-vi Ký 3:2, 8, 13

Giết con sinh tại cửa hội mạc Lê-vi Ký 3:2, 8, 13

Của lễ thù ân buộc phải là không có tì vít gì Lê-vi Ký 3:1, 6; 22:21

Thầy tế lễ:

Sắm của lễ thù ân Ê-xê-chiên 46:2

Rảy huyết trên bàn thờ Lê-vi Ký 3:2, 8, 13

Dâng mỡ chài, mỡ bộ lòng v.v. lên nơi lửa trên bàn thờ Lê-vi Ký 3:3-4, 9-10

Để của lễ thù ân lên trên của lễ thiêu và thiêu đốt chung ở nơi bàn thờ Lê-vi Ký 3:5; 6:12-13

Lấy cái o về của lễ thù ân mà dâng lên làm của lễ đưa qua đưa lại Xuất Ê-díp-tô 29:26, 28; Lê-vi Ký 7:29-30

Dùng cái giò bên hữu về của lễ thù ân mà làm của lễ dâng giơ lên Xuất Ê-díp-tô 29:22-27; Lê-vi Ký 7:32

Hưởng được cái o và cái giò Xuất Ê-díp-tô 29:28; Lê-vi Ký 7:31-34

Của lễ thù ân có mùi thơm cho Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 3:5, 16

Của lễ thù ân thường có của lễ thiêu cặp theo Các Quan Xét 21:4; 1Sa-mu-ên 10:8; 1Các vua 3:15

Của lễ thù ân cũng có khi có của lễ chuộc tội cặp theo Lê-vi Ký 23:19

Người ta dâng của lễ thù ân:

Để cảm tạ Lê-vi Ký 7:12-13

Về việc thường nguyện Lê-vi Ký 7:16

Để chuộc tội Ê-xê-chiên 45:15

Để lập giao ước Xuất Ê-díp-tô 24:3-8

Để làm lễ truyền chức Xuất Ê-díp-tô 29:22, 29

Để dọn dân sự tiếp rước Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 9:4

Khi những ngày Na-xi-rê đã mãn Dân Số Ký 6:14

Trong các ngày lễ trọng thể Dân Số Ký 10:10

Khi làm lễ khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:17, 23

Khi làm lễ khánh thành đền thờ 1Các vua 8:62-64

Khi làm lễ gia miện vua 1Sa-mu-ên 11:15

Giô-suê dâng của lễ thù ân sau các cuộc đắc thắng Giô-suê 8:30-31

Y-sơ-ra-ên dâng của lễ thù ân sau khi bị người Bên-gia-min đánh bại Các Quan Xét 20:26

Đa-vít dâng của lễ thù ân khi đem hòm giao ước lên đến thành Đa-vít 2Sa-mu-ên 6:17

Đa-vít dâng sau cơn dịch hạch ngừng lại 2Sa-mu-ên 24:25

Sa-lô-môn dâng của lễ thù ân lên mỗi năm ba lần 1Các vua 9:25

Ma-na-se dâng của lễ thù ân lên khi sửa lại bàn thờ của Đức Chúa Trời rồi 2Sử Ký 33:15-16

Nếu của lễ thù ân là của lễ cảm tạ thì phải ăn nội trong ngày đã dâng nó lên Lê-vi Ký 7:15

Nếu của lễ thù ân dâng lên về việc thường nguyện thì phải ăn trong ngày dâng hay là trong ngày sau cũng được Lê-vi Ký 7:16-17; 19:6-8

Phải ăn của lễ thù ân tại trước mặt Giê-hô-va Phục truyền 12:17-18

Kẻ bị ô-uế không phép ăn của lễ thù ân Lê-vi Ký 7:20-21