Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ HẰNG HIẾN

CỦA LỄ HẰNG HIẾN

Của lễ hằng hiến được sáng lập tại núi Si-na-i Dân Số Ký 28:6

Bằng một chiên con buổi sáng buổi chiều Xuất Ê-díp-tô 29:38-39; Dân Số Ký 28:3-4

Dâng gấp hai trong ngày Sa-bát Dân Số Ký 28:9-10

Khi dâng của lễ hằng hiến lên thì cũng phải:

Dâng luôn của lễ chay và lễ quán Xuất Ê-díp-tô 29:40-41; Dân Số Ký 28:5-8

Thiêu trên bàn thờ Lê-vi Ký 6:9-12

Của lễ hằng hiến thì phải dâng luôn luôn Xuất Ê-díp-tô 29:42; Dân Số Ký 28:3, 6

Của lễ hằng hiến có mùi thơm cho Giê-hô-va Dân Số Ký 28:8; Thi Thiên 141:2

Nhờ của lễ hằng hiến Đức Chúa Trời chịu hiển diện ở giữa dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 29:43-44

Giờ dâng của lễ hằng hiến là giờ cầu nguyện Exơ 9:5; Đa-ni-ên 9:20-21Công vụ 3:1

Của lễ hằng hiến được lập lại sau khi dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn trở về Exơ 3:3

Dự ngôn về sự bỏ của lễ hằng hiến Đa-ni-ên 9:26-27; 11:31

Của lễ hằng hiến làm ví dụ về:

Christ Giăng 1:29, 36; 1Phi-e-rơ 1:19

Sự cầu nguyện được nhậm Thi Thiên 41:2