Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ ĐƯA QUA ĐƯA LẠI

CỦA LỄ ĐƯA QUA ĐƯA LẠI

Của lễ đưa qua đưa lại để trong lòng bàn tay của thầy tế lễ để đưa qua đưa lại ở trước mặt Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 29:24; Lê-vi Ký 8:27

Của lễ đưa qua đưa lại bằng:

Mỡ, giò hữu, v.v. của chiên đực dùng làm lễ truyền chức tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:22-23; Lê-vi Ký 8:25-26

Cái o chiên đực dùng làm lễ truyền chức tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:26; Lê-vi Ký 8:29

Cái o của lễ thù ân Lê-vi Ký 7:30; 9:18, 21; Dân Số Ký 6:17, 20

Cái vai chín về của lễ thù ân của người Na-xi-rê Dân Số Ký 6:17, 19

Bó lúa đầu mùa Lê-vi Ký 23:10-11

Ổ bánh bằng lúa đầu mùa Lê-vi Ký 23:20

Của lễ chay về sự ghen tương Dân Số Ký 5:25

Của lễ chuộc sự mắc lỗi của kẻ phung Lê-vi Ký 14:12, 24

Mỡ, v.v. về của lễ đưa qua đưa lại xông trên bàn thờ Xuất Ê-díp-tô 29:25; Lê-vi Ký 8:28

Của lễ đưa qua đưa lại thuộc về thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:26-28; Lê-vi Ký 7:31, 34; 8:29; 10:15; 23:20; Dân Số Ký 18:11

Thầy tế lễ và gia quyến người phải ăn của lễ đưa qua đưa lại tại nơi thánh Lê-vi Ký 10:14