Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ DÂNG GIƠ LÊN

CỦA LỄ DÂNG GIƠ LÊN

Phải dâng của lễ dâng giơ lên trong đền tạm Phục truyền 12:6

Của lễ dâng giơ lên bằng:

Bánh đầu mùa Dân Số Ký 15:19-21

Cái giò hữu về của lễ thù ân Lê-vi Ký 7:32

Một phần trong mỗi lễ vật làm của lễ chay Lê-vi Ký 7:14

Các o chiên đực về của lễ phong chức Xuất Ê-díp-tô 29:27

Một phần mười về hết thảy các của lễ một phần mười của dân sự dâng lên Dân Số Ký 18:26

Phần tốt nhứt của các lễ vật Dân Số Ký 18:29

Một phần trong của giặc Dân Số Ký 31:26-47

Của lễ dâng giơ lên phải bằng vật tốt nhứt Dân Số Ký 18:29

Thầy tế lễ phải dâng của lễ dâng giơ lên Xuất Ê-díp-tô 29:27

Của lễ dâng giơ lên thế cho cả mùa màng Dân Số Ký 18:27, 30

Của lễ dâng giơ lên ban cho thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:28; Lê-vi Ký 7:34

ăn của lễ dâng giơ lên trong nơi tinh sạch Lê-vi Ký 10:12-15