Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ CHUỘC TỘI

CỦA LỄ CHUỘC TỘI

Căn nguyên về của lễ chuộc tội Sáng Thế Ký 3:21

Từ thời thái cổ loài người dâng của lễ chuộc tội Sáng Thế Ký 4:4, 7

Dâng của lễ chuộc tội:

Vì tội lầm lỡ Lê-vi Ký 4:2, 13, 22, 27

Lúc phong chức cho các thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:10, 14; Lê-vi Ký 8:14

Khi làm lễ biệt riêng người Lê-vi ra thánh Dân Số Ký 8:8

Khi mãn những ngày hứa nguyện kẻ Na-xi-rê Dân Số Ký 6:14

Nhằm ngày đại lễ chuộc tội Lê-vi Ký 16:3, 9

Của lễ chuộc tội một vật chí thánh Lê-vi Ký 6:25, 29

Của lễ chuộc tội bằng:

Một con bò đực tơ vì tội thầy tế lễ Lê-vi Ký 4:3; 9:2, 8; 16:3, 6

Một con bò đực tơ hay là con dê đực vì tội hội chúng Lê-vi Ký 4:14; 16:8-9; 2Sử Ký 29:23

Một con dê đực vì tội quan trưởng Lê-vi Ký 4:22-23

Một con dê cái vì tội cá nhơn trong dân chúng Lê-vi Ký 4:28, 32

Kẻ dâng nhận tay mình trên đầu con sinh để truyền tội mình qua nó Lê-vi Ký 4:4, 15, 24, 29; 2Sử Ký 29:23

Của lễ chuộc tội phải giết tại chỗ giết của lễ thiêu Lê-vi Ký 4:24; 6:25

Huyết về của lễ chuộc tội:

Của thầy tế lễ hay là hội chúng, thầy tế lễ đứng dâng phải đem vào hội mạc Lê-vi Ký 4:5, 16

Của thầy tế lễ hay là hội chúng, thầy tế lễ đứng dâng phải lấy ngón tay mình rảy bảy lần ở trước mặt Đức Chúa Trời tại phía ngoài bức màn Lê-vi Ký 4:6, 17

Của thầy tế lễ hay là hội chúng, thầy tế lễ đứng dâng phải bôi trên các sừng của bàn thờ xông hương Lê-vi Ký 4:7, 18

Của quan trưởng hay là cá nhơn trong hội chúng, thầy tế lễ phải lấy ngón tay mình bôi trên các sừng bàn thờ của lễ thiêu Lê-vi Ký 4:25, 30

Phải đổ ra nơi chân bàn thờ của lễ thiêu Lê-vi Ký 4:7, 18, 25, 30; 9:9

Mỡ bộ lòng, mỡ chài, mỡ hai trái cật, v.v. về của lễ chuộc tội phải xông trên bàn thờ của lễ thiêu Lê-vi Ký 4:8-10, 19, 26, 31; 9:10

Khi dâng của lễ chuộc tội vì thầy tế lễ hay là vì hội chúng, thì phải thiêu đốt da, thịt, v.v. ở ngoài trại quân Lê-vi Ký 4:11-12, 21; 6:30; 9:11

Thầy tế lễ ăn thịt của tế lễ ở nơi thánh sau khi đã đem huyết vào hội mạc Lê-vi Ký 6:26, 29-30

Các thầy tế lễ bị trách vì thiêu của lễ chuộc tội không ăn thịt ở nơi thánh Lê-vi Ký 10:16, 18

Vật gì đụng đến của lễ chuộc tội trở nên thánh Lê-vi Ký 6:27

Nếu huyết của lễ chuộc tội văng trên áo nào thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh Lê-vi Ký 6:27

Luật dùng các khí dụng nấu thịt của lễ chuộc tội Lê-vi Ký 6:28

Của lễ chuộc tội làm hình bóng về Christ làm hi sinh chuộc tội người ta 2Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 13:11-13