Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ CHUỘC SỰ MẮC LỖI

CỦA LỄ CHUỘC SỰ MẮC LỖI

Của lễ chuộc sự mắc lỗi kể bằng của lễ chuộc tội Lê-vi Ký 5:6, 9

Phải dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi lên để chuộc tội:

Giấu tội kẻ khác Lê-vi Ký 5:1, 5-6

Lầm lỡ đụng đến vật gì ô uế Lê-vi Ký 5:2-3, 5-6

Sơ ý thề thốt Lê-vi Ký 5:4-6

Lầm lỡ phạm đến vật thánh Lê-vi Ký 5:15

Phạm đến một trong các điều răn của Đức Chúa Trời mà không tự biết Lê-vi Ký 5:17

Thất tín và gian lận Lê-vi Ký 6:2-5

Của lễ chuộc sự mắc lỗi rất thánh Lê-vi Ký 14:13

Của lễ chuộc sự mắc lỗi bằng:

Chiên cái hay là dê cái Lê-vi Ký 5:6

Con chiên đực không tì vít Lê-vi Ký 5:15; 6:6

Một cặp cu hay là một cặp bò câu con (bởi kẻ nào không phương thế dâng chiên hay dê) Lê-vi Ký 5:7-10

Bột mì (kẻ rất nghèo) Lê-vi Ký 5:11-13

Vì của lễ chuộc sự mắc lỗi dâng lên vì tội nhẹ, nên kẻ nghèo được phép dâng của lễ có giá nhỏ hơn của kẻ giàu; nhưng của lễ chuộc tội ai nấy phải dâng bằng nhau Lê-vi Ký 5:1-19 sánh với Lê-vi Ký 4:1-35

Của lễ chuộc sự mắc lỗi dâng lên thành lễ chuộc tội cho kẻ phạm Lê-vi Ký 5:6, 10, 13, 16, 18; 6:7; 19:22

Kẻ dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng phải xưng tội mình ra luôn Lê-vi Ký 5:5

Kẻ dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng phải bồi thường vật mình đã phạm đến Lê-vi Ký 5:16; 6:5

Phải giết con sinh của của lễ chuộc sự mắc lỗi tại chỗ giết con sinh về của lễ chuộc tội và của lễ thiêu Lê-vi Ký 14:13; Ê-xê-chiên 40:39

Có khi dâng con sinh vẫn còn sống về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà đưa qua đưa lại ở trước mặt Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 14:12-13

Cơ hội đặc biệt phải dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi là:

Làm lễ tẩy uế kẻ bịnh phung Lê-vi Ký 14:2, 12-14, 21-22

Nhằm kỳ làm lễ thanh sạch cho đàn bà Lê-vi Ký 12:6-8

Khi làm sạch kẻ bị bịnh bạch trược Lê-vi Ký 15:13-15

Khi tẩy uế cho kẻ Na-xi-rê đã bị ô-uế Dân Số Ký 6:12

Vì tội của người nam đã cấu hiệp với một tớ gái hứa gả cho kẻ khác Lê-vi Ký 19:20-22

Của lễ chuộc sự mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ Lê-vi Ký 14:13; Ê-xê-chiên 44:29

Của lễ chuộc sự mắc lỗi làm hình bóng về Christ Ê-sai 53:10; Ê-xê-chiên 46:20