Tìm kiếm

Tra Từ

CỦA LỄ, CHAY

CỦA LỄ, CHAY

Của lễ chay là chí thánh Lê-vi 6:17

Của lễ chay bằng:

Bột lọc Lê-vi 2:1

Bánh nhỏ không men hấp trong lò Lê-vi 2:4

Bột mịn chiên trong chảo Lê-vi 2:5

Bột mịn chiên trong chảo lớn Lê-vi 2:7

Gié lúa rang Lê-vi 2:14

Bột mạch nha Dân số 5:15

Với của lễ chay dâng luôn dầu và nhũ hương Lê-vi 2:1, 4, 15

Khi dâng của lễ chay về sự ghen tương, chớ chế dầu hoặc rắc nhũ hương lên Dân số 5:15

Phải nêm muối cho các của lễ chay Lê-vi 2:13

Không pha men vào của lễ chay Lê-vi 2:11; 6:17

Chẳng nên dâng của lễ chay trên bàn thờ xông hương Xuất Ê-díp-tô 30:9

Phải dâng của lễ chay:

Trên bàn thờ của lễ thiêu Xuất Ê-díp-tô 40:29

Chung với các của lễ dâng hằng ngày Xuất Ê-díp-tô 29:40-42

Chung với các của lễ thiêu Dân số 15:3-12

Người nghèo có phép dâng của lễ chay lên để chuộc sự mắc lỗi Lê-vi 5:11

Thầy tế lễ cả phải dâng của lễ chay hằng ngày, phần nửa buổi sáng, phần nửa buổi chiều Lê-vi 6:20-22

Một phần nhỏ về của lễ chay xông trên bàn thờ để làm kỷ niệm Lê-vi 2:2, 9, 16; 6:15

Của lễ chay của thầy tế lễ nào dâng phải đốt hết trên bàn thờ Lê-vi 6:23

Đại biểu của thầy tế lễ thượng phẩm coi sóc của lễ chay Dân số 4:16

Họ để của lễ chay ở trong một phòng của đền thờ Nê-hê-mi 10:39; 13:5; Ê-xê-chiên 42:13

Của lễ chay là phần thuộc về các thầy tế lễ Lê-vi 2:3; 6:16-18

Chỉ những người nam của nhà A-rôn có phép ăn của lễ chay Lê-vi 6:18

Phải ăn của lễ chay trong hành lang của đền tạm Lê-vi 6:16

Dân Giu-đa:

Lắm khi không được Đức Chúa Trời nhận của lễ chay của họ A-mốt 5:22

Bị trách vì dâng của lễ chay cho hình tượng Ê-sai 57:6

Nhiều khi không dâng của lễ chay được bởi cớ sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Giô-ên 1:9, 13

Lắm khi các quan trưởng và vua chúa dự bị lễ vật để dâng của lễ chay Dân số 7:13, 19, 25; Ê-xê-chiên 45:17