Tìm kiếm

Tra Từ

CÔNG VIỆC LÀNH

CÔNG VIỆC LÀNH

Christ làm gương về công việc lành Giăng 10:32; Công vụ 10:38

Công việc lành gọi là:

Bông trái lành Gia-cơ 3:17

Kết quả xứng đáng cho sự ăn năn Ma-thi-ơ 3:8

Trái công nghĩa Phi-líp 1:11

Công việc và lòng yêu thương Hê-bơ-rơ 6:10

Công việc lành từ Chúa Jêsus đến và làm sáng danh Đức Chúa Trời Phi-líp 1:11

Chỉ kẻ nào cứ ở trong Christ có thể làm Giăng 15:4-5

Đức Chúa Trời bởi sự cảm động khiến tín đồ làm công việc lành Ê-sai 26:12; Phi-líp 2:13

Kinh Thánh dạy bảo chúng ta hãy làm công việc lành 2Ti-mô-thê 3:16-17; Gia-cơ 1:25

Hãy nhơn danh Chúa Jêsus mà làm mọi công việc lành Cô-lô-se 3:17

Sự khôn ngoan từ trên trời mà xuống vốn đầy công việc lành Gia-cơ 3:17

Hễ ai nhờ công việc lành không thể nào được xưng công nghĩa Rô-ma 3:20; Ga-la-ti 2:16

Hễ ai nhờ công việc lành cũng không được cứu rỗi Ê-phê-sô 2:8-9; 2Ti-mô-thê 1:9; Tít 3:5

Tín đồ:

Được dựng nên trong Chúa Jêsus Christ để làm công việc lành Ê-phê-sô 2:10

Phải mặc lấy mình bằng công việc lành Cô-lô-se 3:12-14

Có nhiều công việc lành Công vụ 9:36

Có lòng sốt sắng về công việc lành Tít 2:14

Nên sẵn sàng cho mọi công việc lành 2Ti-mô-thê 2:21; 3:17; Tít 3:1

Nên có danh về sự làm công việc lành 1Ti-mô-thê 6:18

Phải chăm chỉ và học tập chuyên về công việc lành Tít 3:8, 14

Phải bền vững trong công việc lành 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:17

Nên nẩy ra đủ các thứ công việc lành Cô-lô-se 1:10

Nên trọn vẹn trong sự làm công việc lành Hê-bơ-rơ 13:21

Được đủ sự cần dùng cho rời rộng để làm các thứ công việc lành 2Cô-rinh-tô 9:8

Phải lấy khôn ngoan, nhu mì bày tỏ công việc lành của mình Gia-cơ 3:13

Hãy khuyên giục lẫn nhau về công việc lành Hê-bơ-rơ 10:24

Chớ làm công việc lành mình trước mặt người ta Ma-thi-ơ 6:1-18

Đem tỏ trong sự sáng công việc lành của mình Giăng 3:21

Được đem công việc lành mình theo vào thiên đàng Khải Huyền 14:13

Đờn bà kỉnh kiền nên tỏ bày ra công việc lành 1Ti-mô-thê 2:10; 5:10

Đức Chúa Trời nhớ lại công việc lành lâu lắm Nê-hê-mi 13:14Hê-bơ-rơ 6:9-10

Công việc lành sẽ bị xét đoán Truyền Đạo 12:14; 2Cô-rinh-tô 5:10

Khi xét đoán, công việc lành sẽ làm chứng cớ về đức tin Ma-thi-ơ 25:34-40; Gia-cơ 2:14-20

Kẻ truyền đạo phải:

Làm gương về công việc lành Tít 2:7

Khuyên tín đồ làm công việc lành 1Ti-mô-thê 6:17-18; Tít 3:1, 8, 14

Công việc lành làm sáng danh Đức Chúa TrờIGiăng 15:8

Đức Chúa Trời muốn công việc lành của ta khiến kẻ khác ngợi khen danh Ngài Ma-thi-ơ 5:16; 1Phi-e-rơ 2:12

Kẻ ác không biết làm công việc lành Tít 1:16

Ví dụ về công việc lành Giăng 15:5