Tìm kiếm

Tra Từ

CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH

CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH

Thánh Linh:

Dựng nên và ban cho sự sống Sáng Thế Ký 1:2; Gióp 26:13; 33:4; Thi Thiên 33:6; 104:30

Bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 2:10-12; Ê-phê-sô 3:4-5; Hê-bơ-rơ 9:8

Bày tỏ các sự thuộc về Christ Giăng 16:13-14; 1Cô-rinh-tô 12:3

Làm chứng về Christ Giăng 14:26; 15:26; Công vụ 5:32; 1Giăng 4:2; 5:6-7

Bày tỏ việc tương lai Lu-ca 2:26; Giăng 16:13; Công vụ 1:16; 11:28; 20:23; 21:11; 1Ti-mô-thê 4:1; 1Phi-e-rơ 1:11

Thúc giục, cảm động và soi dẫn cho (hà hơi vào) các tiên tri Dân Số Ký 11:25; 1Sa-mu-ên 10:10; 2Sa-mu-ên 23:2; Ê-xê-chiên 3:27; 11:5; Mác 12:36; Công vụ 1:16; 11:28; 19:6; 28:25; Ê-phê-sô 3:5; 2Ti-mô-thê 3:16; 1Phi-e-rơ 1:10-11; 2Phi-e-rơ 1:21

Ban tư cách và tài đức cho đầy tớ Chúa để làm chức vụ mình Dân Số Ký 11:17; Mi-chê 3:8; Lu-ca 24:49; Công vụ 1:8; 4:31; 6:5, 10

Lựa chọn và sai khiến đầy tớ Chúa Ê-sai 48:16; Công vụ 13:2, 4; 16:6-7; 20:28

Dẫn dắt đầy tớ Chúa Ê-xê-chiên 3:24; Công vụ 8:29; 10:19-20; 11:12; 16:6-7; 20:22; 21:4

Ban sự khôn ngoan cho đầy tớ Chúa Nê-hê-mi 9:20; Công vụ 6:10; 1Cô-rinh-tô 2:12-13; 12:8

Ban quyền làm phép lạ Ma-thi-ơ 12:28; Công vụ 2:4; 19:6; Rô-ma 15:19; 1Cô-rinh-tô 12:9-11

Khiến người ta được tái sanh 1Sa-mu-ên 10:6; Giăng 3:5-6; Tít 3:5

Ban cho sự sống thuộc linh Ê-xê-chiên 37:14; Rô-ma 8:12-13

Ban cho sự sống thuộc thể Rô-ma 8:11

Dò xét mọi sự 1Cô-rinh-tô 2:10-11

Dạy mọi sự Lu-ca 12:12; Giăng 14:26; 1Cô-rinh-tô 2:13; 1Giăng 2:20, 27

Chỉ dẫn và dìu dắt Thi Thiên 143:10; Giăng 16:13; Rô-ma 8:14; Ga-la-ti 5:18

Quở trách và khuyên lơn kẻ có tội Sáng Thế Ký 6:3; Nê-hê-mi 9:30; Xa-cha-ri 7:12; Giăng 16:8; Công vụ 7:51; Ga-la-ti 5:17; Hê-bơ-rơ 3:7-9

Khiến cho loài người ăn năn tội Xa-cha-ri 12:10; Giăng 16:8

Ban đức tin 1Cô-rinh-tô 12:9

Làm cho nên thánh Rô-ma 1:4; 15:16; 1Cô-rinh-tô 6:11; Ga-la-ti 5:22; 1Phi-e-rơ 1:2

Trú ngụ trong các tín đồ Giăng 14:17; Rô-ma 8:11; 1Cô-rinh-tô 3:16; 6:19; 2Ti-mô-thê 1:14

An ủIGiăng 14:26; 15:26

Ban cho sự thương yêu của Đức Chúa Trời Rô-ma 5:5

Ban cho sự công nghĩa, bình yên và vui vẻ Rô-ma 14:17; Ga-la-ti 5:22; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:6

Sanh ra lòng trông cậy Rô-ma 15:13; Ga-la-ti 5:5

Phù trợ tín đồ trong sự cầu nguyện Rô-ma 8:25-26; Ê-phê-sô 6:18

Chứng cho lòng tín đồ biết họ là con cái của Đức Chúa Trời Rô-ma 8:16; Ga-la-ti 4:6

Xức dầu cho tín đồ 1Giăng 2:20, 27

Ấn chứng tín đồ Ê-phê-sô 1:13; 4:30